dissabte, 12 de març del 2016

La Comissió Europea vol reformar la normativa sobre el desplaçament de treballadors

Els treballadors desplaçats a un altre Estat membre tindrien idèntiques condicions laborals que els treballadors locals d'aquell Estat


Amb la finalitat de fer valer el principi segons el qual cal remunerar de manera idèntica les mateixes feines fetes en el mateix lloc de treball, la Comissió Europea (CE) ha presentat dimarts passat la revisió de la normativa comunitària sobre el desplaçament de treballadors. En aquest sentit ho va anunciar la Comissió en el seu programa de treball per a l'any 2016: l'objectiu de la proposta és, doncs, facilitar que els treballadors que treballin per compte d'altri en un Estat membre puguin ser desplaçats temporalment pel seu empresari a un altre Estat membre, tot plegat en un clima de competència lleial i respecte dels drets dels treballadors. Aquesta iniciativa aspira, concretament, a garantir a l'Estat membre de destinació o d'acollida unes condicions salarials justes i equitatives tant per als treballadors desplaçats, com per a les empreses locals. "He dit des del primer dia del meu mandat que hem de facilitar la mobilitat laboral, però que ho hem de fer de manera equitativa. La proposta introdueix un marc jurídic per als desplaçaments clar, just i fàcil d'aplicar", ha declarat el mateix dimarts la comissària d'Ocupació, Afers Socials, Capacitats i Mobilitat Laboral, Marianne Thyssen. La revisió proposada introduirà, doncs, modificacions en tres àmbits principals: la remuneració dels treballadors desplaçats (inclosos els casos de subcontractació) la normativa sobre els treballadors cedits per empreses de treball temporal i el desplaçament a llarg termini.

La proposta estableix que els treballadors desplaçats han de gaudir dels mateixos beneficis salarials i de les mateixes condicions de treball que els treballadors locals. Això s'ha de fer dins del ple respecte del principi de subsidiarietat i d'acord amb les condicions establertes per les administracions públiques i les interlocutores socials de l'Estat membre d'acollida. Actualment, en determinades qüestions, com ara la salut o la seguretat, els treballadors desplaçats ja estan sotmesos a les mateixes normatives que els empleats de l'Estat membre d'acollida; tot i així, cap empresari no està obligat a pagar al treballador desplaçat més del salari mínim vigent a l'Estat membre d'acollida i, per tant, es poden crear diferències salarials entre els treballadors locals i els desplaçats i generar-se una competència deslleial entre empreses. Comptat i debatut, això significa realment que els treballadors desplaçats acostumen a cobrar menys que la resta de treballadors per fer la mateixa feina. A partir d'ara, doncs, totes les disposicions en matèria de remuneració que siguin d'aplicació general als treballadors locals també hauran d'aplicar-se als treballadors desplaçats. La remuneració no només inclou el salari mínim, sinó també altres conceptes com ara primes o complements. Els Estats membres hauran d'especificar de manera transparent els diferents conceptes de la remuneració en el seu territori. Les normatives laborals o els convenis col·lectius seran d'obligat compliment per als treballadors desplaçats en tots els sectors econòmics. La proposta de la CE també ofereix la possibilitat als Estats membres de disposar que els subcontractistes concedeixin als seus treballadors la mateixa remuneració que el contractista principal. Ara bé, això només pot fer-se de manera no discriminatòria, és a dir, aplicant la mateixa normativa als subcontractistes nacionals i als de fora. D'altra banda, la proposta vol garantir que les normatives nacionals sobre treball temporal també s'apliquin en els casos en què les que desplacin treballadors siguin agències establertes a l'estranger. Finalment, quan la duració del desplaçament superi els vint-i-quatre mesos, caldrà aplicar la legislació laboral de l'Estat membre d'acollida sempre que això sigui favorable per al treballador desplaçat. Aquests canvis oferiran, sempre segons el parer de la pròpia Comissió, una més gran protecció als treballadors, milloraran la transparència i la seguretat jurídica i garantiran la igualtat de condicions entre empreses nacionals i les que desplacin treballadors, alhora que es respecten plenament els mecanismes de negociació salarial dels Estats membres.

Carta de missió adreçada pel president de la CE, Jean-Claude Juncker, a Marianne Thyssen en el moment que aquesta assumia el seu actual càrrec com a comissària d'Ocupació, Afers Socials, Capacitats i Mobilitat Laboral  / CE

+info: http://ec.europa.eu/barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada