dissabte, 20 d’agost del 2016

CaixaBank aconsegueix un benefici de 638 milions d'euros el darrer semestre

És un 9,9% menys respecte del mateix període de l'any anterior, quan van haver impactes singulars a causa d'integrar Barclays


Dades de liquiditat a CaixaBank al tancament
del darrer semestre / CAIXABANK
L'entitat financera CaixaBank va obtenir el primer semestre del 2016 un benefici atribuït de 638 milions d'euros, un 9,9% menys respecte del mateix període de l'any anterior, que incloïa impactes singulars associats al fet d'integrar Barclays Bank, SAU: en concret, amb aquesta operació, la capacitat de generar ingressos es va veure aleshores reforçada impulsant el creixement del marge d'interessos (+12,6%), els ingressos per comissions (+10,4%), els crèdits sobre clients (+7,3%) i els recursos de clients (+9,1%). El resultat abans d'impostos en el primer semestre del 2016 arriba als 888 milions, i això suposa un creixement del 59,4% en comparació dels 557 milions obtinguts el primer semestre del 2015, i el resultat del negoci bancari i assegurador puja a 943 milions d'euros, amb una rendibilitat del 10,1 % (ROTE últims dotze mesos): tot plegat són dades d'un comunicat de divendres passat emès per la pròpia entitat financera catalana amb seu a Barcelona.

Evolució de la morositat a CaixaBank del segon trimestre de 
l'any passat al segon trimestre d'enguany / CAIXABANK
El resultat obtingut, segons el mateix comunicat, es basa en un elevat nivell d'ingressos (4.049 milions de marge brut, -11,3%), en la contenció i la racionalització de les despeses d'explotació (-2,5% sense considerar els costos associats a la integració de Barclays Bank, SAU i el respectiu acord laboral el primer semestre del 2015, les quals coses van suposar respectivament un cost de 257 i de 284 milions d'euros) i en les dotacions més baixes per a insolvències (-609 milions, -56%). El segon trimestre, els marges milloren de manera notable, amb un augment del 10,7% del marge brut, fins als 2.127 milions d'euros, i creixement dels ingressos en tots els epígrafs, tret d'altres ingressos i despeses d'explotació, com a conseqüència de la contribució al Fons Únic de Resolució (74 milions d'euros), l'impacte del qual el 2015 es va registrar l'últim trimestre. Durant el mateix període, el marge d'interessos augmenta un 0,1%, les comissions, un 6,8%, i el marge d'explotació, un 22,7%. En l'epígraf de 'guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres' s'inclou la plusvàlua bruta de 165 milions després de la formalització de l'operació d'adquisició de Visa Europe Ltd. per part de Visa Inc., mentre que en les pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres provisions es registra la provisió associada a l'acord de prejubilacions assolit el segon trimestre de l'any (-160 milions d'euros).

Dades de les quotes de mercat de CaixaBank al tancament del darrer semestre / CAIXABANK

+info: http://www.caixabank.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada