dimarts, 19 de juny del 2018

El PIB català del primer trimestre del 2018 ha crescut un 3,4% interanual

L'economia catalana manté un elevat dinamisme impulsada sobretot per la demanda interna, la qual el darrer trimestre s'ha recuperat parcialment del trimestre anterior i assoleix un avenç del 3,1% interanual; quant al producte interior brut (PIB) de Catalunya, però, registra un augment interanual del 3,4% el primer trimestre d'enguany, una dècima inferior a la taxa del trimestre precedent: són dades que l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha donat ha conèixer mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dijous. La contribució del saldo exterior és positiva, del 0,6%, però s'ha reduït respecte del trimestre anterior quan va ser de l'1,1%. L'evolució de l'economia catalana el primer trimestre de l'any situa el creixement del PIB català, referit en tot moment al càlcul a preus de mercat (pm), quatre dècimes per sobre de la mitjana espanyola i un punt percentual per sobre del del conjunt de la Unió Europea (UE). Les taxes de variació intertrimestrals a Catalunya mostren una estabilitat entorn al 0,8%, una dècima superior al conjunt d'Estat i quatre dècimes per sobre de la UE.

Des de l'òptica de la demanda, sempre segons les dades de la referida nota informativa de l'Idescat, l'anàlisi del PIB pm mostra que la demanda interna continua creixent a un ritme destacable, del 3,1%, superior al del trimestre anterior, un 2,7%. L'evolució de la demanda interna reflecteix principalment el creixement del consum de les llars, que ha passat del 2% en el trimestre anterior al 3,2%, i el del consum de les administracions públiques, que ha evolucionat del 3,3% del trimestre anterior al 4% en el primer trimestre del 2018. La formació bruta de capital, tot i que registra un creixement positiu, del 2%, encadena dos trimestres consecutius de creixement alentit, degut a la inversió en béns d'equipament. L'evolució de la inversió en construcció, en canvi, es manté estable i elevada, ja que creix a una taxa del 4,2%. Pel que fa a l'aportació del sector exterior al creixement de l'economia catalana, el saldo dels intercanvis amb l'estranger experimenta un increment interanual del 0,2% com a resultat d'una reducció en el creixement de les exportacions totals, que se situa al 4,4% i passa a ser superat pel creixement de les importacions en el mateix període i que ha estat del 4,7%; resulta remarcable quant a les exportacions que l'evolució general en el context europeu no ha estat favorable, ja que les exportacions de la UE han registrat la primera evolució negativa d'aquesta variable des de fa més de cinc anys: -0,3% en taxa intertrimestral. Quant a l'oferta, destaca el manteniment d'una notable activitat del sector de la construcció, amb un creixement interanual del 6,2% al darrer trimestre.

PIB pm a Catalunya: variació interanual en % del volum i per components de la demanda. Base 2010 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada