divendres, 9 de febrer del 2018

L'estimació d'avanç oficial indica que el PIB català del 2017 creix un 3,4% respecte al del 2016

Tot just situant-se a una dècima menys que el 2016 i el 2015, l'any passat el PIB català ha crescut un 3,4%, segons l'estimació d'avanç que elaboren conjuntament l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. La referida estimació oficial s'ha donat a conèixer des del propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir; la informació ampliada es troba al darrer número, el 98, de la sèrie d'informes econòmics trimestrals titulada 'Nota de Conjuntura Econòmica' o 'NCE' per les seves sigles i que s'elabora precisament des de l'esmentat Departament de la Generalitat. Així, el creixement del PIB català se situa tres dècimes per sobre respecte al del conjunt de l'Estat i supera en un punt el de la mitjana de la zona euro. Els resultats dels darrers anys, en concret 2,3% el 2014, 3,5% el 2015 i el 2016 i 3,4% l'any passat, configuren una fase de fort creixement de l'economia catalana, remarquen a l'esmentada nota informativa. Pel que fa a les dades intertrimestrals, el creixement de l'economia catalana el quart trimestre del 2017 se situa en un 0,8%, el mateix que el registrat el trimestre anterior.

Des del vessant de l'oferta, segons les referides dades de l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, els trets més destacats són el fort creixement de la indústria, l'inici de la recuperació de la construcció i la dinàmica positiva dels serveis, impulsats per la reactivació de la resta de l'oferta i per factors de demanda. En concret, els resultats de l'estimació d'avanç a escala sectorial mostren que el sector industrial va accelerar el seu creixement interanual el quart trimestre fins a un 4,8 %, mentre que en mitjana del 2017 el VAB (Valor Afegit Brut) industrial va créixer un 3,7%. Aquests resultats donen continuïtat als registres molt positius que experimenta el sector industrial els darrers anys. Les agrupacions sectorials on la producció industrial manufacturera mostra un comportament interanual més positiu són les de metal·lúrgia i productes metàl·lics, la d'equips elèctrics, electrònics i òptics, i la de maquinària i equips mecànics. Per quart any consecutiu, el creixement de la indústria continua sent superior a Catalunya que al conjunt de la Zona Euro.

Variació interanual, en %, del PIB català, amb efectes estacionals i de calendari corregits / GENCAT.CAT

+info: http://economia.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada